La Sombreria

Realització de projecte d’instal·lació fotovoltaica aïllada amb emmagatzematge energètic per subministrament a un habitatge unifamiliar. S’ha utilitzat 6.6 kWp de mòduls, amb una potencia d’emmagatzematge de 9 kWh i 12 kWn d’inversors/carregadors, situat a Valls a l’any 2017.