Solar logística Bodegas Torres SA

Realització de projecte d’instal·lació fotovoltaica connectat a xarxa, proporcionant energia elèctrica a 25 kV, mitjançant centre de transformació, situada sobre coberta de nau industrial. S’han utilitzat 2592 mòduls policristal·lins de 260Wp amb dos inversors de 324 kWn, situat a les Bodegas Torres – Miguel Torres, SA de Pacs del Penedès a l’any 2008.